من و تو

به هم که مى رسیم

سه نفریم       من و تو و بوسه

از هم که جدا مى شویم    چهار نفریم

تو و تنهائى    من و عذاب.

/ 1 نظر / 2 بازدید
رها

ماه در قاب اندیشه ماه است نه آه