شبنمستان 3

خورشید اگر به مشت زری وصل گل خرید

                                                        هرگز به پاک بازی شبنم نمی رسد


/ 0 نظر / 2 بازدید