کاش می شد بی بهانه ناز کرد

                           
نغمه ها را با تو هم آواز کرد

کاش می شد با تو تا مرز
جنون

                          بی
صدا و ساده دل پرواز کرد

کاش می شد یک ورق از
زندگی

                         پاک
می کرد وز سر آغاز کرد

کاش می شد راز معنایی نداشت

                        
سفره دل را برایت باز کرد

کاش می شد ماورای سحر
تو

                         همچو
موسی در رهت اعجاز کرد

کاش می شد تا تو لیلی می
شدی

                         تا
که مجنون را به تو ابراز کرد

کاش می شد عشق را هم می
ربود

تا میان دل و او افراز کرد

کاش می شد آبرو را می
شکست

                          آسمان را سقف و رو انداز کرد

/ 0 نظر / 17 بازدید