....

 

زین گلستان به حیرت شبنم رسیده ایم

                                                     باید دری به خانه ی خورشید باز کرد

/ 0 نظر / 2 بازدید