شbنmسtتaن

 

عرق گل کرده ام از چشم هستی  

                                                           مرا از چشم شبنم افریدند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید