چو آمد   فکر یار اندر  ضمیرم               بسوزد   خرمن ماه از نفیرم 

نه فایز پیر عمر ماه و سالست          غم هجران  جانان کرده پیرم