لب به دندان گزد از قطره شبنم غنچه

که نکو نیست ز عاشق گله از خواری یار