خود دو عالم در محیط دل کم از یک شبنم است

     کی پدید آید نمی در بحر بیپایان دل؟