به هم که مى رسیم

سه نفریم       من و تو و بوسه

از هم که جدا مى شویم    چهار نفریم

تو و تنهائى    من و عذاب.