کجا به صحبت پاکان رسی که دیده ی تو

                                                                          بسان شبنم گل اشکبار باید و نیست