شبنم به سعی مردمک چشم مهر شد

                                             از خود چو رفت قطره به بحر ارجمند بود