عرق گل کرده ام از چشم هستی  

                                                           مرا از چشم شبنم افریدند