خورشید اگر به مشت زری وصل گل خرید

                                                        هرگز به پاک بازی شبنم نمی رسد