شب با گل است و روز شود محو آفتاب

                                                         خوشتر ز زندگانی شبنم ندیده ام