نه هر ویرانه دل ماوای عشقست         نه هر سینه که بینی جای عشقست

 دلی همچون دل فایز  بباید                        که او اندر خور  و      شیدای عشقست