کاش بودم همچو شبنم تا میان بوستان

                                                    بود هرشب تا سحر در دامن گل جا مرا